EKO-LAB zapošljava ukupno 54 radnika, od toga 1 sa titulom doktora nauka, 3 sa magistraturom, 3 sa specijalizacijom i 12 sa visokom stručnom spremom. Osoblje poseduje potrebno obrazovanje, obučenost, tehničko znanje i iskustvo za obavljanje ispitivanja i permanentno se obučava putem internih i eksternih obuka.

Rukovodno osoblje EKO-LAB-a:

 • Direktor
  mr Snježana Pupavac, dipl.ing

 • Rukovodilac kvaliteta
  mr Dragica Bengin, dipl.ing

 • Rukovodilac Odeljenja za fizičko-hemijska ispitivanja
  Aleksandar Nešić, dipl.hemičar master

 • Rukovodilac Odeljenja za mikrobiološka ispitivanja
  Gordana Pavlović, dipl.veterinar, spec. iz mikrobiologije

 • Rukovodilac Odeljenja za Ispitivanje semena
  Svetlana Obradović, dipl.inž.poljoprivrede,smer ratarstvo

 • Rukovodilac Službe za komercijalno-finansijske i opšte poslove
  Srboljub Stanković, inž. organizacije rada